Základní informace

Základní informace

 

OBECNÍ ÚŘAD                        

Adresa :

Obecní úřad Dolní Branná

čp. 256

543 62 Dolní Branná

 

Telefon : 499 421 385

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Organizační struktura obecního úřadu :

Starosta:   Josef Jiránek tel. : 739 452 761, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Místostarosta:   Libor Čvančara tel. : 724 180 071, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Účetní:   Jitka Marynková, DiS. tel. : 603 558 842, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mzdová účetní:   Anna Radoňová Pilgrová  
Referentka:   Eva Šimůnková  
Pracovnice přepážky pošty:   Kateřina Školudová  
Dělník a údržbář obce:   Květoslav Radoň  
Dělník a údržbář obce:   Radek Tauchmann  
Dělník a údržbář obce:   Jan Mečíř  
 
 
 

Povodňový plán obce :

Povodňový plán obce najdete na těchto stránkách :

http://www.edpp.cz/dpp/dolni-branna

 

 

 

Povinně zveřejňované informace :

 

1. Oficiální název

Obec Dolní Branná

 

2. Důvod a způsob založení vychází z Ústavy České republiky.

Základním předpisem odůvodňujícím vznik obce je Ústava ČR a zákon, kterým se řídí obec a všechny její orgány -  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

 

3. Organizační struktura

- starosta obce

- místostarosta obce

- obecní úřad

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Dolní Branná

543 62 Dolní Branná čp. 256

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Dolní Branná

543 62 Dolní Branná čp. 256

 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí           14.00 - 17.00 hod.

Středa             08.00 - 17.00 hod.

 

4.4 Telefonní čísla

Pevná linka: 499 421 385, 499 422 496

 

4.5 Adresa internetové stránky

 www.dolnibranna.cz

 

4.6 Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                    

4.7 ID datové schránky

8hxa6nm                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                              

5. Bankovní spojení

 č. účtu: 5021601/0100, Komerční banka, Vrchlabí

 

6. IČ : 
00277738

 

7. DIČ: 
CZ277738

 

8. Dokumenty:

8.1 Rozpočet a závěrečný účet obce

- viz. Úřední deska a www.dolnibranna.cz

 

 9. Řád veřejného pohřebiště

Dokument ke stažení zde.

 

10. Návody na životní situace

Návody na řešení životních situací lze najít na www stránkách jednotlivých ministerstev (např. www.mfcr.czwww.mvcr.czwww.mdcr.czwww.mkcr.cz, )

Krajského úřadu královéhradeckého kraje (www.kr-kralovehradecky.cz.)

nebo na odborných serverech (např. www.portal.gov.cz.).

Informace pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně.

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

 

Dotační program "Čištění odpadních vod u domovních objektů" - dotační program zde, formulář zde

 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Předpisy, podle kterých Obecní úřad rozhoduje a jedná a které ve stanoveném rozsahu umožňují právo žádat informace:

zákon č. 128/2000 Sb.             •         o obcích (obecní zřízení)

zákon č. 84/1990 Sb.               •         o právu shromažďovacím

zákon č. 85/1990 Sb.               •         o právu petičním

zákon č. 500/2004 Sb.             •         správní řád

zákon č. 634/2004 Sb.             •         o správních poplatcích

zákon č. 106/1999 Sb.             •         o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 40/2004 Sb.              •         o veřejných zakázkách

zákon č. 526/1990 Sb.             •         o cenách

zákon č. 563/1991 Sb.             •         o účetnictví

zákon č. 337/1992 Sb.             •         o správě daní a poplatků

zákon č. 116/1990 Sb.             •         o pronájmu a podnájmu nebytových prostor

zákon č. 513/1991 Sb.             •         obchodní zákoník

zákon č. 40/1964 Sb.               •         občanský zákoník

zákon č. 99/1963 Sb.               •         občanský soudní řád

zákon č. 200/1990 Sb.             •         o přestupcích

zákon č. 552/1991 Sb.             •         o státní kontrole

zákon č. 133/2000 Sb.             •         o evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 21/2006 Sb.               •         o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

zákon č. 117/2001 Sb.             •         o veřejných sbírkách

zákon č. 13/1997 Sb.               •         o pozemních komunikacích

zákon č. 561/2004 Sb.             •         školský zákon

zákon č. 65/1965 Sb.              •         zákoník práce

nař. vlády 330/2003 Sb.          •         o pl. poměrech zam. ve veřejných službách a správě

zákon č. 312/2002 Sb.             •         o úřednících územních samosprávných celků

nař. vlády 37/2003 Sb.            •         o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

vyhl.MV 512/2002 Sb.            •         o ZOZ úředníků územních samosprávných celků

zákon č. 119/1992 Sb.             •         o cestovních náhradách

zákon č. 82/1998 Sb.               •         o odp. za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

zákon č. 250/2000 Sb.             •         o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon č. 50/1976 Sb.              •         stavební zákon (o územním plánování a stavebním řádu)

zákon č. 17/1992 Sb.               •         o životním prostředí

zákon č. 100/2001 Sb.             •         o posuzování vlivů na životní prostředí

zákon č. 26/2000 Sb.               •         o veřejných dražbách

zákon č. 101/2000 Sb.             •         o ochraně osobních údajů

zákon č. 239/2000 Sb.             •         o IZS a o změně některých zákonů

zákon č. 240/2000 Sb.             •         krizový zákon

zákon č. 243/2000 Sb.             •         o rozpočtovém určení výnosů

zákon č. 172/1991 Sb.             •         o přechodu některých věcí z maj. ČR do vlastnictví obcí

zákon č. 265/1992 Sb.             •         o zápisech vlast. a jiných věcných práv k nemovitostem

zákon č. 344/1992 Sb.             •         katastrální zákon (o katastru nemovitostí ČR)

zákon č. 357/1992 Sb.             •         o dani DDD

zákon č. 338/1992 Sb.             •         o dani z nemovitostí

zákon č. 151/1997 Sb.             •         o oceňování majetku a o změně některých zákonů

zákon č. 569/1991 Sb.             •         o Pozemkovém fondu ČR

zákon č. 320/2001 Sb.             •         o finanční kontrole

zákon č. 250/2000 Sb.             •         o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon č. 254/2001 Sb.             •         vodní zákon

zákon č. 274/2001 Sb.             •         o vodovodech a kanalizacích

zákon č. 185/2001 Sb.             •         o odpadech a o změně některých dalších zákonů

zákon č. 86/2002 Sb.               •         o ochraně ovzduší

zákon č. 247/1995 Sb.             •         o volbách do parlamentu ČR,

zákon č. 130/2000 Sb.             •         o volbách do zast. krajů a o změně některých zákonů

zákon č. 491/2001 Sb.             •         o volbách do zast. obcí a o změně některých zákonů

zákon č. 22/2004 Sb.               •         o místním referendu a o změně některých zákonů

zákon č. 323/2002 Sb.             •         o rozpočtové skladbě

vyhl. MF č.505/2002 Sb.         •         k provedení zákona o účetnictví pro území samosprávu

zákon č. 412/2005 Sb.             •         o ochraně utajovaných informací

Ve znění platných předpisů.                                                                                                                                                                                     

 

11.2 Vydané právní předpisy /viz. www.dolnibranna.cz/

 

12. Sazebník úhrad

ÚKON

Kč včetně DPH

Každá započatá půlhodina práce

48,-

Kopie: A4 černobílá – 1 ks

3,-

            A3 černobílá – 1 ks

6,-

            A4 barevná – 1 ks

9,-

            A3 barevná – 1 ks

18,-

Poštovné - dobírka

dle současně platných cen

 

Informace bude žadateli předána po zaplacení nákladů spojených s jejím pořízením.

Způsob úhrady:

-  při osobním převzetí po zaplacení v pokladně

-  zasláním na dobírku

  

13. Seznam organizací napojených na rozpočet obce

Základní škola a mateřská škola Dolní Branná (www.zsdolnibranna.cz)

 

 

 

 

 


Spolupracujeme:
Image
Image
Image
© 2024 Dolní Branná. Všechna práva vyhrazena. | Přihlásit | Vytvořil: Petr Holman

Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek: