OBECNÍ ÚŘAD                        

Adresa :

Obecní úřad Dolní Branná

čp. 256

543 62 Dolní Branná

 

Telefon : 499 421 385

E-mail: obec@dbranna.cz


Organizační struktura obecního úřadu :

Starosta :                                    Libor Čvančara, tel. : 724 180 071, Starosta.Branna@seznam.cz

Místostarosta :                             Josef Jiránek

Účetní a administr. pracovnice :     Jitka Marynková, tel. : 603 558 842, obec@dbranna.cz  

 


Úřední hodiny :

Pondělí                                   14 – 17 hod          

Úterý                                       07 – 15 hod

Středa                                    08 – 17 hod

Čtvrtek                                    07 – 15 hod

Pátek                                       07 – 13 hod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 


 

Povodňový plán obce :

 

Povodňový plán obce najdete na těchto stránkách :

 

http://www.edpp.cz/dpp/dolni-branna

 

 


 

Povinně zveřejňované informace :

 

1. Oficiální název

 

Obec Dolní Branná

 

2. Důvod a způsob založení vychází z Ústavy České republiky.

 

Základním předpisem odůvodňujícím vznik obce je Ústava ČR a zákon, kterým se řídí obec

a všechny její orgány -  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

 

3. Organizační struktura

 

- starosta obce

- místostarosta obce

- obecní úřad

 

4. Kontaktní spojení

 

- starosta                    +420 499 421 496, 724 180 071  obec@dbranna.cz

- místostarosta           +420 499 421 385, 606 552 954  obec@dbranna.cz

- obecní úřad              +420 499 421 385                        obec@dbranna.cz

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

 

Obec Dolní Branná

543 62 Dolní Branná čp. 256

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 

Obecní úřad Dolní Branná

543 62 Dolní Branná čp. 256

 

4.3 Úřední hodiny

 

Pondělí           14.00 - 17.00 hod.

Středa             08.00 - 17.00 hod.

 

4.4 Telefonní čísla

 

Pevná linka: 499 421 385, 499 422 496

 

4.5 Adresa internetové stránky

 

www.dbranna.cz

 

4.6 Adresa e-podatelny

obec@dbranna.cz                                                                                                                                                                   

  

                                                                                                                                                                          

4.7 ID datové schránky

8hxa6nm                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                              

 

5. Bankovní spojení

 

č. účtu: 5021601/0100, Komerční banka, Vrchlabí

 

6. IČ                                   00277738

 

7. DIČ                       CZ277738

 

8. Dokumenty:

 

8.1 Rozpočet a závěrečný účet obce

- /viz. Úřední deska a www.dbranna.cz/

 

9. Žádosti o informace a 10. Příjem žádostí

 

- veškeré písemné  žádosti o poskytnutí informace podle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , jakož i veškeré další žádosti , stížnosti ,  podněty či jiná dožádání která žadatel doručuje osobně,  je nutno podávat na podatelně Obecního úřadu v Dolní Branné čp. 256, 543 62 v úředních hodinách:

 

Pondělí                14.00 - 17.00 hod.

Středa                  08.00 - 17.00 hod.

 


Písemné podání se doručuje na adresu

Obecní úřad v Dolní Branné
543 62 Dolní Branná čp. 256


Ústně do protokolu lze podání učinit na obecním úřadě u věcně příslušné úřední osoby.

Elektronicky na elektronickou podatelnu obec@dbranna.cz
Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

V záležitostech, které řeší Obecní úřad se, nestanoví-li zákon jinak, obecně postupuje podle správního řádu. Řízení je zahájeno dnem, kdy podání účastníka řízení došlo orgánu příslušnému ve věci rozhodnout. Obecní úřad postupuje v řízení v souladu se zákony a jinými právními předpisy. Je povinen chránit zájmy státu a společnosti, práva a zájmy občanů a organizací a důsledně vyžadovat plnění jejich povinností. Je povinen postupovat s nimi v úzké součinnosti a dát jim vždy možnost, aby svá práva mohli účinně hájit. Musí jim poskytovat pomoc a poučení, aby pro neznalost právních předpisů neutrpěli v řízení újmu. Je povinen svědomitě a odpovědně se zabývat každou věcí, která je předmětem řízení, vyřídit ji včas a bez zbytečných průtahů a použít nejvhodnějších prostředků , které vedou ke správnému vyřízení věci.

 Připouští-li to povaha věci má se vždy pokusit o smírné vyřízení. Dbá, aby řízení probíhalo hospodárně bez zbytečného zatěžování občanů a organizací. Rozhodnutí musí vždy vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věcí.

V jednotlivých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení, rozhodne Obecní úřad bezodkladně. V ostatních případech je povinen rozhodnout ve lhůtě do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

Uvedený postup se přiměřeně použije i pro záležitosti, které nemají povahu správního řízení (vyjádření, stanoviska, doporučení, osvědčení, atd....)

Postup správních orgánů pro jednotlivé oblasti samosprávy a státní správy je upraven příslušnými speciálními předpisy, kterými mohou být výše uvedené obecné zásady pozměněny.

Jedná-li se o věc, která je dle zákona v kompetenci Zastupitelstva obce, bude rozhodnutí vydáno v závislosti na termínech zasedání tohoto orgánu.

Rozhodnutí Obecního úřadu se doručuje vždy na dodejku nebo do vlastních rukou, poštou, nebo předává osobně přímo na Obecním úřadě. V případech stanovených zákonem lze použít doručení formou veřejné vyhlášky vyvěšené na úřední desce. Ostatní korespondence Obce a Obecního úřadu se podle povahy doručuje na dodejku, doporučeně nebo běžným dopisem pomocí výše uvedených subjektů nebo předává osobně na Obecním úřadě.

 

           

11. Opravné prostředky

 

-        poučení o místu, způsobu a lhůtě podání opravného prostředku musí být uvedeno ve vydaném rozhodnutí

-        obecně platí, že opravný prostředek se podává prostřednictvím orgánu, který napadené rozhodnutí vydal k orgánu bezprostředně nadřízenému, lhůta pro odvolání je 15 dnů od data doručení napadeného rozhodnutí (nestanoví-li zvláštní předpis jinak), odvolání musí být podáno písemně nebo ústně do protokolu

-        (popř. e-mailem s povinností doplnit písemně či ústně do protokolu ve lhůtě tří dnů) a musí z něho být patrné, kdo ho podává, proti jakému rozhodnutí směřuje a obsahovat důvody podaného odvolání. Na odvolání není třeba mít zvláštní formulář.

 

12. Formulář

 

Obecní úřad v Dolní Branné

543 62 Dolní Branná čp. 256

 

……………………………………..

místo a datum podání

 

 

 

 

 

 

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

 

            Žádám o poskytnutí následující informace:

 

………………………………………………….

…………………………………………………..

 

 

Žadatel:    

jméno a příjmení  ………………………………………………………..

 

přesná adresa, PSČ ….…………………………………………………..  

 

telefon, fax, e-mail ………………………………………………………

 

Podpis žadatele  ……………………………….

 

13. Návody na životní situace

 

Návody na řešení životních situací lze najít na www stránkách jednotlivých ministerstev (např. www.mfcr.cz, www.mvcr.cz, www.mdcr.cz, www.mkcr.cz, )

 

Krajského úřadu královéhradeckého kraje (www.kr-kralovehradecky.cz.)

nebo na odborných serverech (např. www.portal.gov.cz.).

 

 

14. Předpisy

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 

Předpisy, podle kterých Obecní úřad rozhoduje a jedná a které ve stanoveném rozsahu umožňují právo žádat informace:

zákon č. 128/2000 Sb.                     o obcích (obecní zřízení)

zákon č. 84/1990 Sb.                       o právu shromažďovacím

zákon č. 85/1990 Sb.                       o právu petičním

zákon č. 500/2004 Sb.                     správní řád

zákon č. 634/2004 Sb.                     o správních poplatcích

zákon č. 106/1999 Sb.                     o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 40/2004 Sb.                       o veřejných zakázkách

zákon č. 526/1990 Sb.                     o cenách

zákon č. 563/1991 Sb.                     o účetnictví

zákon č. 337/1992 Sb.                     o správě daní a poplatků

zákon č. 116/1990 Sb.                     o pronájmu a podnájmu nebytových prostor

zákon č. 513/1991 Sb.                     obchodní zákoník

zákon č. 40/1964 Sb.                       občanský zákoník

zákon č. 99/1963 Sb.                       občanský soudní řád

zákon č. 200/1990 Sb.                     o přestupcích

zákon č. 552/1991 Sb.                     o státní kontrole

zákon č. 133/2000 Sb.                     o evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 21/2006 Sb.                       o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

zákon č. 117/2001 Sb.                     o veřejných sbírkách

zákon č. 13/1997 Sb.                       o pozemních komunikacích

zákon č. 561/2004 Sb.                     školský zákon

zákon č. 65/1965 Sb.                       zákoník práce

nař. vlády 330/2003 Sb.                   o pl. poměrech zam. ve veřejných službách a správě

zákon č. 312/2002 Sb.                     o úřednících územních samosprávných celků

nař. vlády 37/2003 Sb.                     o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

vyhl.MV 512/2002 Sb.                    o ZOZ úředníků územních samosprávných celků

zákon č. 119/1992 Sb.                     o cestovních náhradách

zákon č. 82/1998 Sb.                       o odp. za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

zákon č. 250/2000 Sb.                     o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon č. 50/1976 Sb.                       stavební zákon (o územním plánování a stavebním řádu)

zákon č. 17/1992 Sb.                       o životním prostředí

zákon č. 100/2001 Sb.                     o posuzování vlivů na životní prostředí

zákon č. 26/2000 Sb.                       o veřejných dražbách

zákon č. 101/2000 Sb.                     o ochraně osobních údajů

zákon č. 239/2000 Sb.                     o IZS a o změně některých zákonů

zákon č. 240/2000 Sb.                     krizový zákon

zákon č. 243/2000 Sb.                     o rozpočtovém určení výnosů

zákon č. 172/1991 Sb.                     o přechodu některých věcí z maj. ČR do vlastnictví obcí

zákon č. 265/1992 Sb.                     o zápisech vlast. a jiných věcných práv k nemovitostem

zákon č. 344/1992 Sb.                     katastrální zákon (o katastru nemovitostí ČR)

zákon č. 357/1992 Sb.                     o dani DDD

zákon č. 338/1992 Sb.                     o dani z nemovitostí

zákon č. 151/1997 Sb.                     o oceňování majetku a o změně některých zákonů

zákon č. 569/1991 Sb.                     o Pozemkovém fondu ČR

zákon č. 320/2001 Sb.                     o finanční kontrole

zákon č. 250/2000 Sb.                     o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon č. 254/2001 Sb.                     vodní zákon

zákon č. 274/2001 Sb.                     o vodovodech a kanalizacích

zákon č. 185/2001 Sb.                     o odpadech a o změně některých dalších zákonů

zákon č. 86/2002 Sb.                       o ochraně ovzduší

zákon č. 247/1995 Sb.                     o volbách do parlamentu ČR,

zákon č. 130/2000 Sb.                     o volbách do zast. krajů a o změně některých zákonů

zákon č. 491/2001 Sb.                     o volbách do zast. obcí a o změně některých zákonů

zákon č. 22/2004 Sb.                       o místním referendu a o změně některých zákonů

zákon č. 323/2002 Sb.                     o rozpočtové skladbě

vyhl. MF č.505/2002 Sb.                 k provedení zákona o účetnictví pro území samosprávu

zákon č. 412/2005 Sb.                     o ochraně utajovaných informací

Ve znění platných předpisů.                                                                                                                                                                                     

 

14.2 Vydané právní předpisy /viz. www.dbranna.cz/

 

15. Sazebník úhrad

 

ÚKON

Kč včetně DPH

Každá započatá půlhodina práce

48,-

Kopie: A4 černobílá – 1 ks

3,-

            A3 černobílá – 1 ks

6,-

            A4 barevná – 1 ks

9,-

            A3 barevná – 1 ks

18,-

Poštovné - dobírka

dle současně platných cen

 

Informace bude žadateli předána po zaplacení nákladů spojených s jejím pořízením.

Způsob úhrady:

-        při osobním převzetí po zaplacení v pokladně

-        zasláním na dobírku

 

16. Výroční zprávy

 

Výroční zpráva za rok:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

17. Seznam organizací napojených na rozpočet obce

 

Základní škola a mateřská škola Dolní Branná (www.zsdolnibranna.cz)

 

 


 

 

GDPR - Ochrana osobních údajů zpracovávaných obcí :

 

Obec v souvislosti s výkonem své působnosti zpracovává osobní údaje fyzických osob, a to mj. již v okamžiku, kdy obdrží podání nebo učiní úkon z vlastní činnosti.

Zpracování a nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákony na úseku ochrany osobních údajů a nakládání s osobními údaji a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů obce

 

Dokument: (pdf, 200 kB) 

Zveřejněno: 28.05.2018

 


 

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a čl. 14 nařízení

 

Dokument: (pdf, 400 kB)  

Zveřejněno: 05.06.2018

 


 

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách obce

 

Dokument: (pdf, 200 kB) 

Zveřejněno: 05.06.2018